• Otváracia doba
  • Ut-Pia 10:00-12:30 ; 13:00-17:00
    So 10:00-14:00
  • Adresa
  • Farská 32
    949 01 Nitra
Biografia, autobiografia Napíšte nám   Zdieľať

August Horislav Škultéty

Štefan Turay 7.00 € Vložiť do košíka

Popis

Život a dielo Augusta Horislav Škultétyho je zhrnutím poznatkov získaných zo štúdia bohatého fondu rukopisných dokumentov a písomných pamiatok vo vzťahu k A. H. Škultétymu. Svoje poznatky o tomto neprávom obchádzanom velikánovi štúrovského hnutia autor usporiadal do štyroch kapitol. V kapitole Formovanie osobnosti A. H. Škultétyho oboznamuje čitateľa so životnými osudmi mladého študujúceho Škultétyho. V úvode kapitoly uvádza základné rodové údaje, potom menuje a charakterizuje osobnosti a pedagógov, ktorí mali zásadný vplyv na utváraní myšlienkového sveta a osobnostného profilu A. H. Škultétyho. Veľkú pozornosť venuje najmä jeho pobytu na štúdiách v Bratislave... V druhej kapitole Ľudovýchovná a pedagogická činnosť A. H. Škultétyho autor sleduje jeho výrazný vplyv na každodenný život jednoduchého človeka. Zdôrazňuje jeho vysokú účasť na utváraní spoločenského sebavedomia pospolitého ľudu. Škultéty vie, ktoré sú najzávažnejšie problémy ľudí všedného života. Nachádza vhodné prostriedky, ako ich správne osloviť, vie ich usmerniť, poučiť poradiť, vie v nich prebudiť istotu zo spolupatričnosti k silnému, otužilému a perspektívnemu slovenskému koreňu... V kapitole Pri prameňoch slovenskej folkloristiky autor predstavuje A. H. Škultétyho ako jedného zo zakladateľov tohto vedného odboru. Podľa zachovaných svedectiev dokumentov, Škultéty skutočne tvorivo stál pri základoch slovenskej folkloristiky. Nakoniec celý život zostal dôsledne verný zberateľstvu a publikovaniu pôvodnej slovenskej folklórnej tvorby. Autor poukazuje na to, že v povedomí niekoľko novodobých generácií čitateľov slovenských rozprávok je zafixované, že sú to Dobšinského rozprávky... Štvrtá kapitola, Filozoficko-estetické východiská A. H. Škultétyho, je pokusom zaradiť jeho myšlienkový svet do kontextu filozofických prúdov súvekej Európy. Možno povedať že tu autor načrtol základnú osnovu pre podrobnejší, hlbší a dôkladnejší ponor do myšlienkového sveta A. H. Škultétyho. Autor veľmi citlivo poznamenáva, že Škultétyho ucelený svetonázor treba vylúpnuť z jeho pozostalých písomných artefaktov, lebo nezanechal po sebe filozofické dielo. Hlbší rozbor tejto problematiky presahuje rámec tejto publikácie... Publikácia je doložená bohatým faktografickým materiálom. Niektoré sú publikované prvýkrát, veľmi mnoho je prvýkrát publikovaných v ucelených súboroch. Dielo obsahuje rozsiahly poznámkový aparát, široký výber informačnej literatúry a sprievodný text k obrazovému materiálu. Autor doplnil svoju prácu zoznamom dokumentov, ktoré sú vo vzťahu k A. H. Škultétymu a nachádzajú sa v Archíve literatúry a umenia Slovenskej národnej Knižnice Martin. Súčasťou diela je i príloha o Rakúsko-Uhorskom školstve v rokoch 1848 – 1883.

Viac infomácií na databazeknih.cz